จรรยาบรรณ

บริษัทชาญเอ็มอาร์กรุ๊ป จำกัด

    บริษัทชาญเอ็มอาร์กรุ๊ป จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและให้ความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ ผู้บริหาร ลูกค้า พนักงาน ชุมขน และสังคมรอบข้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความมั่นคง อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหลายดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิข เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร กรรมการ และพนังงานบริษัทฯ ดังนี้