PROJECT ON HAND

CATEGORY: PROJECT ON HAND

งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก โครงการทวีวงษ์ บจก.ทวีสมุทร
งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก โครงการทวีวงษ์ บจก.ทวีสมุทร
งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อาคารผลิต บจก.นูโปร
งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก อาคารผลิต บจก.นูโปร
งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอาคาร Building A Smile Heart Foods(บจก.ทวีสมุทร)
งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอาคาร Building A Smile Heart Foods(บจก.ทวีสมุทร)
งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอาคาร Building B Smile Heart Foods(บจก.ทวีสมุทร)
งานก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอาคาร Building B Smile Heart Foods(บจก.ทวีสมุทร)
งานก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บสินค้า 2.7 ลานจอดรถ และระบบระบายน้ำ (บจก.ธนบุรีประกอบยนต์)
งานก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บสินค้า 2.7 ลานจอดรถ และระบบระบายน้ำ (บจก.ธนบุรีประกอบยนต์)
งานก่อสร้างโรงคลุมถ่านหิน บจก.ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ (บจก.ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้)
งานก่อสร้างโรงคลุมถ่านหิน บจก.ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้ (บจก.ปัญจพล เปเปอร์ อินดัสตรี้)
งานก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ บจก.ริชแม็กซ์ อินเตอร์ พรินท์ (บจก.ริชแม็กซ์ อินเตอร์ พรินท์)
งานก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์ บจก.ริชแม็กซ์ อินเตอร์ พรินท์ (บจก.ริชแม็กซ์ อินเตอร์ พรินท์)
Contact us
บริษัท ชาญเอ็มอาร์ กรุ๊ป จำกัด
119/2 หมู่ 1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110

Tel : 02-034-7777
Fax : 02-032-3939
www.chanmr.com
Email : info@chanmr.com
quotation
Line ID : @CHANMR
Copyright©2018  CHAN MR GROUP   All Rights Reserved